วุฑฒิธรรม 4 ประการ

วุฑฒิ 4 ธรรมเป็นเครื่องเจริญ 4 ข้อ
1. สัปปุริสสังเสวะ การคบหาสัตบุรุษ
2. สัทธัมมัสสวนะ การสดับสัทธรรม
3. โยนิโสมนสิการ การทำในใจโดยแยบคาย
4. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม