วุฑฒิธรรม 4 ประการ

วุฑฒิธรรม 4 ประการ

วุฑฒิธรรม 4 ประการ

วุฒิ หรือ วุฑฒิธรรม คือ ธรรมเป็นเครื่องเจริญ คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม มี 4 ประการ คือ

1. สัปปุริสสังเสวะ

สัปปุริสสังเสวะ การคบหาสัตบุรุษ การเสวนากับสัตบุรุษ คือ การคบค้าสมาคมกับบัณฑิตชนคนดี การคบกับผู้ที่ทรงธรรมทรงปัญญา คือมีคุณธรรมศีลธรรมอันดี มีปัญญา สามารถแนะนำเราในทิศทางที่ดีได้

2. สัทธัมมัสสวนะ

สัทธัมมัสสวนะ การสดับสัทธรรม การฟังธรรมของสัตบุรุษ คือ การสดับรับฟังธรรมหรือคำแนะนำสั่งสอนจากสัตบุรุษที่คบหา รวมไปถึงการเข้าหาผู้รู้เพื่อสอบถามปัญหาข้อสงสัย ปรึกษาข้ออรรถข้อธรรม เพื่อความเจริญแห่งปัญญาของตน

3. โยนิโสมนสิการ

โยนิโสมนสิการ การทำในใจโดยแยบคาย การพิจารณาตริตรองโดยแยบคาย คือ รู้จักคิดพิจารณาหาเหตุผลโดยถูกวิธี นำความรู้ที่ได้จากการฟังสัทธรรมหรือคำแนะนำพร่ำสอนจากสัตบุรุษนั้น มาใคร่ครวญพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้รู้ชัดว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ เป็นจริงหรือเป็นเท็จ

4. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม คือ การปฏิบัติธรรมให้ถูกหลัก ดำเนินชีวิตถูกต้องตามธรรม เป็นขั้นของการนำคำแนะนำพร่ำสอนของสัตบุรุษที่ได้รับฟังมาคิดพิจารณา ใคร่ครวญโดยแยบคายแล้ว จึงนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิต

วุฒิธรรมทั้ง 4 ประการนี้ เป็นหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน คือ เริ่มด้วยการคบหาสัตบุรุษ รับฟังคำชี้แนะจากสัตบุรุษ คิดพิจารณาใคร่ครวญโดยแยบคาย แล้วนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องสมควรตามธรรม ผลคือความเจริญงอกงามของชีวิต