ฆราวาสธรรม 4 ประการ

ฆราวาสธรรม แปลว่า หลักธรรมสำหรับฆราวาส ธรรมะสำหรับผู้ครองเรือน หมายถึง หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์ ธรรมะอันเป็นข้อปฏิบัติในการใช้ชีวิตของผู้ครองเรือน เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ภาวะของตน มี 4 ประการ คือ

1. สัจจะ

สัจจะ แปลว่า ความจริง หมายถึง ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง การอยู่ร่วมกันในสังคม หากแต่ละคนมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน ไม่หลอกลวงกัน ก็จะทำให้เกิดความไว้วางใจกันได้ แต่ละคนสามารถคบหากันได้ ทำงานร่วมกันได้ อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสบายใจ ไม่ต้องหวาดระแวงกันและกัน

2. ทมะ

ทมะ แปลว่า ความข่มใจ หรือ การฝึกฝน หมายถึง การฝึกจิตของตนไม่ให้หลงไปตามอำนาจของโลภะ โทสะ โมหะ การหักห้ามใจจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย การฝึกนิสัยของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนเองให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา

ทมะ ในหมวดธรรมนี้ มุ่งเน้นการฝึกตนในด้านปัญญา

3. ขันติ

ขันติ แปลว่า ความอดทน หมายถึง ความอดทนต่อต้านสิ่งที่ไม่ดี และอดทนยืนหยัดในสิ่งที่ดี ฝึกจิตใจให้เข้มแข็งสามารถต้านทานอำนาจแห่งความชั่วทั้งหลายได้ ยึดมั่นในคุณงามความดี และอดทนตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ไม่หวั่นไหว มุ่งมั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอยง่าย ๆ

ขันติ ในหมวดธรรมนี้ มุ่งเน้นความอดทนต่อความยากลำบาก คือเน้นไปที่ความเพียร ขยันขันแข็ง

4. จาคะ

จาคะ แปลว่า ความเสียสละ หมายถึง ความเป็นคนใจกว้าง ไม่ใจแคบ ยอมสละความสุขสบายส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามารถสละทรัพย์สินส่วนตนเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นได้ และไม่เห็นแก่ตัว มีจิตสาธารณะ ยินดีช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาส

ฆราวาสธรรมทั้ง 4 ประการนี้ เป็นหลักธรรมที่ช่วยให้การครองเรือนเจริญรุ่งเรือง