อุบาสกธรรม 5 ประการ

อุบาสกธรรม 5 ประ…

มิจฉาวณิชชา 5 ประการ

มิจฉาวณิชชา 5 ปร…

ประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ (โภคอาทิยะ) 5 ประการ

ประโยชน์ที่ควรถื…

ฆราวาสธรรม 4 ประการ

ฆราวาสธรรม 4 ประ…

กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 ประการ

กุลจิรัฏฐิติธรรม…

เหตุที่ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยู่ไม่ได้นาน 4 ประการ

เหตุที่ตระกูลมั่…

ความปรารถนาที่สมหมายได้ยาก 4 ประการ

ความปรารถนาที่สม…

สุขของคฤหัสถ์ 4 ประการ

สุขของคฤหัสถ์ 4 …

สังคหวัตถุ 4 ประการ

สังคหวัตถุ 4 ประ…

มิตรแท้ 4 ประเภท

มิตรแท้ 4 ประเภท…

มิตรเทียม 4 ประเภท

มิตรเทียม 4 ประเ…

สัมปรายิกัตถะ 4 ประการ

สัมปรายิกัตถะ 4 …

ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4 ประการ

ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4…

อบายมุข 6 ประการ

อบายมุข 6 ประการ…

อบายมุข 4 ประการ

อบายมุข 4 ประการ…

กรรมกิเลส 4 ประการ

กรรมกิเลส 4 ประก…

ศีลข้อที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการดื่มของมึนเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

ศีลข้อที่ ๕ สุรา…

ศีลข้อที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการกล่าวคำเท็จ

ศีลข้อที่ ๔ มุสา…

ศีลข้อที่ ๓ กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

ศีลข้อที่ ๓ กาเม…

ศีลข้อที่ ๒ อทินนาทานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้

ศีลข้อที่ ๒ อทิน…

ศีลข้อที่ 1 ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

ศีลข้อที่ 1 ปาณา…

ศีล 5 ประการ

ศีล 5 ข้อ 1. ปาณ…