หน้าที่ครูอาจารย์ที่พึงปฏิบัติต่อศิษย์ 5 ประการ

ครูอาจารย์ ได้ชื่อว่าเป็นทักขิณทิศ คือ ทิศเบื้องขวา ในทิศ 6 เพราะครูอาจารย์เป็นผู้ที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันเปรียบเสมือนแขนข้างขวาที่ใช้สร้างความเจริญให้แก่ศิษย์ ตลอดถึงอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ศิษย์ ทำให้ศิษย์มีวิชาความรู้สำหรับประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเอง และมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการดำรงชีวิต

หน้าที่ครูอาจารย์ที่พึงปฏิบัติต่อศิษย์ มีดังนี้

1. แนะนำดี

ครูอาจารย์พึงแนะนำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้แก่ศิษย์ อบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดีของสังคม สิ่งใดไม่ควรทำก็พึงห้าม สิ่งใดควรทำก็พึงแนะนำให้ทำ ให้ศิษย์เป็นคนดีมีคุณค่า เป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

2. ให้เรียนดี

ครูอาจารย์พึงถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ศิษย์เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง แสวงหาเทคนิคในการสอนที่ทันสมัย หาเครื่องมือหรือสื่อประกอบการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพมาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลที่สุด ให้ศิษย์เข้าใจเนื้อหาและจุดมุ่งหมายของสิ่งที่สอนได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

3. บอกศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง

ครูอาจารย์พึงถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ศิษย์อย่างสิ้นเชิง คือสอนทุกอย่างเกี่ยวกับศิลปวิทยาหรือวิชานั้น ๆ อย่างไม่ปิดบังอำพราง ไม่ต้องหวงความรู้

4. ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง

ครูอาจารย์พึงกล่าวยกย่องความดีของศิษย์ให้ปรากฏในหมู่คณะ ศิษย์คนใดมีความดีด้านใด เก่งด้านใด เด่นด้านใด พึงกล่าวยกย่องให้เป็นที่ปรากฏ เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้ศิษย์มีความมุมานะในการศึกษาเล่าเรียน มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง และมีกำลังใจในการสร้างคุณงามความดีต่อไป

5. ทำความป้องกันในทิศทั้งหลาย

ครูอาจารย์พึงสอนให้ศิษย์รู้จักวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างดี ให้ศิษย์สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยดีในสังคม รับรองความรู้ความประพฤติให้เป็นที่ยอมรับในการไปประกอบอาชีพ สิ่งใดที่พอช่วยเหลือศิษย์ได้ในทางที่ถูกที่ควรก็พึงช่วยเหลืออย่างเต็มที่