แนวทางบำรุงน้ำใจมิตรสหาย 5 ประการ

มิตรสหาย จัดเป็นอุตตรทิศ คือ ทิศเบื้องซ้าย ในทิศ 6 เพราะเป็นผู้ช่วยให้ข้ามพ้นอุปสรรคอันตราย และเป็นกำลังสนับสนุนให้บรรลุความสำเร็จ

หลักการผูกมิตรและถนอมน้ำใจมิตร มี 5 ประการ คือ

1. ด้วยการให้ปัน

การมีน้ำใจเผื่อแผ่แบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีงาม เมื่อมีมิตรสหาย ก็ควรเผื่อแผ่แบ่งปันกัน มีข้าวปลาอาหารก็แบ่งปันกันกิน ไปที่ไกลกลับมาก็มีของฝากติดไม้ติดมือมาให้ เช่นนี้ ย่อมทำให้มิตรภาพยืนยาวได้

2. เจรจาด้วยคำอันไพเราะ

คำพูดใดที่พูดไปแล้วจะเป็นการทำลายมิตรภาพระหว่างกันก็ไม่ควรพูด ส่วนคำพูดใดเมื่อพูดไปแล้วจะทำให้เกิดความรักสมัครสมาน รักษาน้ำใจถนอมน้ำใจกัน ก็ควรพูดคำนั้น

3. ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่มิตร

คนที่เป็นมิตรสหายกัน ควรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ไม่ควรทำ และไม่ควรชักชวนกันทำ ควรแนะทางธรรม นำทางถูก ปลูกสำนึกที่ดีให้แก่กัน จึงจะเป็นประโยชน์

4. มีตนเสมอ

มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน ก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคไปด้วยกัน คราวที่สหายมีทุกข์หรือปัญหาใด ๆ ก็ร่วมด้วยช่วยแก้ไขไม่ทอดทิ้ง คราวที่สหายมีความสุขก็ร่วมยินดี ไม่อิจฉาริษยา

5. ไม่แกล้งกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

มีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน ไม่โกหกไม่หลอกลวงกัน ทำตัวให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของมิตรสหายได้ มิตรภาพจึงจะยืนยาว