ทิศ 6 ประการ

ทิศ ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทิศโดยทั่วไปมีทิศเหนือเป็นต้น แต่หมายถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเราโดยฐานะและหน้าที่ 6 ประเภท พระพุทธเจ้าทรงนำบุคคลเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับทิศทั้ง 6 และแสดงหลักการปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นไว้ ดังนี้

1. ปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ มารดาบิดา

ปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ มารดาบิดา มารดาบิดา จัดว่าเป็นทิศเบื้องหน้า เพราะท่านเป็นผู้มีอุปการะแก่เรามาก่อนคนอื่นทั้งหมด เป็นผู้ให้กำเนิดเรา ชุบเลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่ สอนให้เราเดิน สอนให้เราพูด สอนให้เรากิน เป็นต้น เรียกว่าเป็นผู้มีบุญคุณต่อเราก่อนคนอื่นทั้งหมด

บุตรธิดาพึงกระทำตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาด้วยการปฏิบัติดังนี้

 • ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว พึงเลี้ยงท่านตอบแทน
 • ช่วยทำกิจการงานของท่านให้สำเร็จลุล่วง
 • ดำรงวงศ์สกุล
 • ประพฤติตัวให้เกมาะสมกับความเป็นทายาทรับทรัพย์มรดก
 • เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน

ผู้เป็นมารดาบิดาพึงอนุเคราะห์บุตรด้วยการปฏิบัติดังนี้

 • ห้ามปรามจากความชั่ว
 • ให้ตั้งอยู่ในความดี
 • ให้ศึกษาศิลปวิทยา
 • หาคู่ครองที่สมควรให้
 • มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันควร

2. ทักขิณทิศ ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์

ทักขิณทิศ ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์ ครูอาจารย์ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เรา อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เรา ทำให้เรามีวิชาความรู้สำหรับประกอบสัมมาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต ถ้าขาดครูอาจารย์คอยถ่ายทอดวิชาความรู้เสียแล้ว เราย่อมไม่มีวิชาความรู้ในการดำรงชีวิต ดังนั้น ครูอาจารย์จึงจัดเป็นทักขิไณยบุคคลที่ควรแก่การเคารพบูชา เพราะความรู้เปรียบเสมือนมือขวาของคน ดังนั้น ครูอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ จึงจัดอยู่ในทิศเบื้องขวา

ศิษย์พึงทดแทนบุณคุณครูอาจารย์ด้วยการปฏิบัติดังนี้

 • ด้วยการลุกต้อนรับ
 • ด้วยการเข้าไปหา (เพื่อคอยรับใช้)
 • ด้วยเชื่อฟัง ใฝ่ใจเรียน
 • ด้วยอุปัฏฐาก
 • ด้วยการเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ

ครูอาจารย์ พึงอนุเคราะห์ศิษย์ดังนี้

 • ฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดี
 • สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
 • สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง
 • ยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะ
 • สร้างความคุ้มภัยในสารทิศ

3. ปัจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ บุตรและภรรยา

ปัจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ บุตรและภรรยา บุตรและภรรยาเป็นผู้ติดตามคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลัง จึงจัดอยู่ในทิศเบื้องหลัง

ผู้เป็นสามี พึงปฏิบัติต่อภรรยาดังนี้

 • ยกย่องให้เกียรติสมกับฐานะที่เป็นภรรยา
 • ไม่ดูหมิ่น
 • ไม่นอกใจ
 • มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้
 • หาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส

ผู้เป็นภรรยา พึงปฏิบัติตัวดังนี้

 • จัดงานบ้านให้เรียบร้อย
 • สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี
 • ไม่นอกใจ
 • รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้
 • ขยันไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง

4. อุตตรทิศ ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตรสหาย

อุตตรทิศ ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตรสหาย มิตรสหาย จัดว่าเป็นทิศเบื้องซ้าย เพราะเป็นผู้เคียงบ่าเคียงไหล่ในการต่อสู้กับอุปสรรคและอันตรายต่าง ๆ และเป็นกำลังสนับสนุนให้บรรลุความสำเร็จ

บุคคลพึงบำรุงมิตรสหาย ผู้เป็นทิศเบื้องซ้าย ดังนี้

 • เผื่อแผ่แบ่งปัน
 • พูดจามีน้ำใจ
 • ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
 • มีตนเสมอ ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน
 • ซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน

มิตรสหายพึงอนุเคราะห์ตอบ ดังนี้

 • เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาป้องกัน
 • เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อน
 • ในคราวมีภัย เป็นที่พึ่งได้
 • ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก
 • นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของมิตร

5. เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ บ่าว คนรับใช้

เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ บ่าว คนรับใช้ บ่าว คนรับใช้ หรือลูกน้อง จัดว่าเป็นทิศเบื้องล่าง เพราะเป็นผู้ช่วยทำงานต่าง ๆ เป็นฐานกำลังให้

นายพึงบำรุงคนรับใช้และคนงาน ผู้เป็นทิศเบื้องล่าง ดังนี้

 • จัดการงานให้ทำตามความเหมาะสมกับกำลังความสามารถ
 • ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่
 • จัดสวัสดิการดี มีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ เป็นต้น
 • ได้ของแปลกๆ พิเศษมา ก็แบ่งปันให้
 • ให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอันควร

คนรับใช้และคนงานพึงอนุเคราะห์นาย ดังนี้

 • เริ่มทำการงานก่อนนาย
 • เลิกงานทีหลังนาย
 • ถือเอาแต่ของที่นายให้
 • ทำการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้น
 • นำเกียรติคุณของนายไปเผยแพร่

6. อุปริมทิศ ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณพราหมณ์

อุปริมทิศ ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณพราหมณ์ คำว่า สมณพราหมณ์ หมายถึง พระสงฆ์ จัดเป็นทิศเบื้องบน เพราะเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรม และเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ

คฤหัสถ์พึงบำรุงพระสงฆ์ ผู้เป็นทิศเบื้องบน ดังนี้

 • จะทำสิ่งใด ก็ทำด้วยเมตตา
 • จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา
 • จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา
 • ต้อนรับด้วยความเต็มใจ
 • อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย 4

พระสงฆ์พึงอนุเคราะห์คฤหัสถ์ ดังนี้

 • ห้ามปรามจากความชั่ว
 • ให้ตั้งอยู่ในความดี
 • อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี
 • ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
 • ทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง
 • บอกทางสวรรค์ คือทางชีวิตที่มีความสุขความเจริญให้