หน้าที่มารดาบิดาที่มีต่อบุตร 5 ประการ

มารดาบิดา จัดเป็นปุรัตถิมทิศ คือ ทิศเบื้องหน้า ในหลักทิศ 6 เพราะเป็นผู้มีอุปการะแก่บุตรก่อนกว่าคนอื่นทั้งปวง มารดาบิดาย่อมอนุเคราะห์บุตรธิดาด้วย 5 สถาน ดังนี้

1. ห้ามปรามจากความชั่ว

มารดาบิดาย่อมคอยห้ามปรามบุตรธิดาจากการกระทำชั่วทั้งหลาย เช่น ห้ามไม่ให้กระทำผิดศีลธรรม ห้ามไม่ให้ทำสิ่งที่ผิดกฏหมายบ้านเมืองอันจะเป็นเหตุให้ได้รับโทษทางกฏหมาย ห้ามไม่ให้กระทำการอันจะเป็นเหตุให้ถูกสังคมประณาม เป็นต้น

2. ให้ตั้งอยู่ในความดี

มารดาบิดา ย่อมแนะนำพร่ำสอนบุตรธิดาให้ดำรงตนอยู่ในคุณงามความดี เช่น แนะนำให้รักษาศีล แนะนำให้รู้จักการทำบุญทำทาน แนะนำให้กระทำสิ่งที่ดีงามถูกต้องตามจารีตประเพณีและกฎหมายบ้านเมือง แนะนำให้รู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรหลีกเลี่ยง เป็นต้น

3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา

มารดาบิดาย่อมส่งเสริมบุตรธิดาให้ได้รับการศึกษาศิลปวิทยาต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับอนุาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ตามสมควรแก่กำลัง เพื่อให้บุตรธิดามีวิชาความรู้สำหรับการประกอบสัมมาชีพทำงานหาเลี้ยงตนเองได้ในอนาคต มีอนาคตที่ดี

4. หาคู่ครองที่สมควรให้

มารดาบิดาย่อมหาคู่ครองที่ดีและเหมาะสมให้แก่บุตรธิดา หรือคอยช่วยแนะนำว่าคู่ครองแบบไหนจึงจะเหมาะสม คอยคัดกรองคนไม่ดีให้ออกห่างจากชีวิตบุตรธิดา ทำโดยประการที่บุตรธิดาจะได้คู่ครองที่ดีที่เหมาะสม

5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร

มารดาบิดาย่อมคอยสนับสนุนบุตรธิดาในเรื่องของเงินทองของใช้ตั้งแต่เล็กจนโต หาเงินมาส่งเสียเลี้ยงดู ให้เงินใช้ไปโรงเรียน สนับสนุนเงินสำหรับการประกอบธุรกิจเมื่อบุตรธิดาเติบโตขึ้น นอกจากนั้นยังจัดแจงมอบทรัพย์มรดกที่ตนมีให้เป็นสิทธิ์ของบุตรธิดาต่อไปในคราวที่ตนต้องละจากโลกนี้ไป

ทั้ง 5 ประการนี้เป็นสิ่งที่มารดาบิดาอนุเคราะห์บุตรธิดา หรือพ่อแม่มือใหม่ที่ยังไม่รู้ ก็พึงอนุเคราะห์บุตรธิดาของตนด้วย 5 ประการนี้

You may also like...