กิริยาที่พึงปฏิบัติต่อสมณะ 5 ประการ

สมณะหรือพระภิกษุสามเณร จัดเป็นอุปริมทิศ คือ ทิศเบื้องบน ใน ทิศ 6 เพราะท่านเป็นผู้ที่สูงด้วยคุณธรรม สูงด้วยศีลาจารวัตร และเป็นผู้นำทางจิตใจ ฆราวาสทั้งหลายพึงปฏิบัติต่อสมณะ 5 สถาน คือ

1. จะทำสิ่งใด ก็ทำด้วยเมตตา

เราทั้งหลายพึงปฏิบัติต่อสมณะหรือพระภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นสมณะ หรือแม่แต่สามเณรผู้เป็นเหล่ากอแห่งสมณะ ด้วยความเคารพ นอบน้อม และด้วยไมตรีจิต ไม่แสดงกิริยาที่เบียดเบียนหรือไม่เป็นมิตร

2. จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา

เราทั้งหลายพึงพูดจาปราศัยกับสมณะหรือพระภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นสมณะ หรือแม่แต่สามเณรผู้เป็นเหล่ากอแห่งสมณะ ด้วยวาจาที่ไพเราะอ่อนหวาน น่าฟัง และสุภาพอ่อนโยน ไม่กล่าววาจาก้าวร้าวหยาบคาย

3. จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา

เราทั้งหลายจะคิดเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องด้วยสมณะหรือพระภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นสมณะ หรือแม่แต่สามเณรผู้เป็นเหล่ากอแห่งสมณะ ก็พึงคิดด้วยเมตตาจิต คิดด้วยมโนสุจริต ไม่คิดเบียดเบียนมุ่งร้าย

4. ต้อนรับด้วยความเต็มใจ

เราทั้งหลายพึงต้อนรับสมณะหรือพระภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นสมณะ หรือแม่แต่สามเณรผู้เป็นเหล่ากอแห่งสมณะผู้มาสู่เรือนด้วยความเต็มใจ ต้อนรับด้วยไมตรีจิต

5. อุปถัมภ์ด้วยปัจจัยสี่

เราทั้งหลายพึงถวายการอุปถัมภ์สนับสนุนสมณะหรือพระภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นสมณะ หรือแม่แต่สามเณรผู้เป็นเหล่ากอแห่งสมณะด้วยปัจจัยสี่ ให้ท่านได้มีกำลังบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์ และสามารถเผยแผ่พระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แผ่ไพศาลและดำรงคงมั่นตลอดไป