สิ่งที่ลูกจ้างควรปฏิบัติ 5 ประการ

สิ่งที่ลูกจ้างควรปฏิบัติ 5 ประการ

สิ่งที่ลูกจ้างควรปฏิบัติ 5 ประการ

ลูกจ้าง จัดเป็นเหฏฐิมทิศ หรือ ทิศเบื้องล่าง ในทิศ 6 เพราะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือรับใช้นายจ้าง ช่วยทำงานต่าง ๆ และเป็นฐานกำลังให้แก่นายจ้าง การที่ผู้เป็นลูกจ้างจะสามารถดำรงชีพอยู่ได้ก็ต้องอาศัยนายจ้าง คือทำงานให้นายจ้างเพื่อแลกกับสินจ้างรางวัลที่จะได้รับจากนายจ้าง ดังนั้น ลูกจ้างพึงมีหลักปฏิบัติที่ดี เพื่อสนับสนุนนายจ้างให้สมควรแก่สินจ้างรางวัลที่ตนได้รับ

ลูกจ้างที่ดีพึงปฏิบัติตนดังนี้

1. เริ่มทำการงานก่อนนาย

การเริ่มงานหรือเข้างานตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกที่ลูกจ้างพึงระลึกไว้เสมอ ลูกจ้างต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตนเอง ตรงต่อเวลา ไม่เข้างานสาย สมัยก่อนลูกจ้างต้องตื่นก่อนนายเพื่อมาทำงาน แต่ปัจจุบันระบบการทำงานเปลี่ยนไป มีกรอบเวลาชัดเจน ก็ให้เป็นไปตามนั้น อย่าเข้างานช้ากว่าเวลาที่กำหนดเป็นใช้ได้

2. เลิกงานทีหลังนาย

สมัยก่อนลูกจ้างต้องเลิกงานทีหลังนาย แต่ปัจจุบันมีกรอบเวลาในการเข้าออกงานที่ชัดเจนก็ให้ยึดตามเวลาที่กำหนด นอกจากจะเข้างานตรงเวลาแล้วก็ควรเลิกงานตามเวลาด้วย คืออย่าเลิกงานก่อนเวลาที่กำหนดไว้

3. ถือเอาแต่ของที่นายให้

ความซื่อสัตย์ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างควรตระหนัก สิ่งของใดเป็นของนายจ้าง ลูกจ้างก็ไม่ควรถือเอาสิ่งนั้น แม้จะโดยวิสาสะหรือความคุ้นเคยกันก็ตาม ถ้านายจ้างไม่ได้ให้ ห้ามเอาของสิ่งนั้นมาเป็นของตัวเองเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดความไม่ไว้ใจ สุดท้ายอาจโดนเลิกจ้าง หรือยิ่งกว่านั้นอาจถูกดำเนินคดีได้

4. ทำการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้น

งานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายต้องทำให้เรียบร้อย อย่าให้มีข้อบกพร่อง ลูกจ้างต้องเป็นคนรอบคอบ หมั่นสำรวจตรวจตรางานของตนเองให้สมบูรณ์อยู่เสมอ นอกจากนี้ ต้องหมั่นพัฒนาฝีมือของตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอด้วย เพื่อจะได้มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งงานสูงขึ้น จะได้เจริญงอกงามในหน้าที่การงาน

5. นำเกียรติคุณของนายไปเผยแพร่

นายจ้างมีคุณงามความดีอะไรบ้าง ลูกจ้างก็ควรกล่าวสรรเสริญคุณงามความดีนั้น ๆ ของนายจ้างให้คนอื่นได้รับรู้อยู่เสมอ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและความดีของนายจ้างให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป แต่ข้อเสียของนายจ้างก็อย่าได้เที่ยวนำไปพูดให้นายจ้างต้องเสื่อมเสีย คนทุกคนทีข้อดีข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น จงเลือกพูดแต่สิ่งที่ดีของนายจ้างเถิด ส่วนข้อเสียของเขาก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขา อย่าได้เอาไปโพนทะนาเลย

ลูกจ้างคนใดมีคุณสมบัติ 5 ข้อนี้ ย่อมจะเจริญในหน้าที่การงานอย่างแน่นอน

Scroll to Top