มิจฉาวณิชชา 5 ประการ

มิจฉาวณิชชา แปลว่า การค้าขายที่ผิด หมายถึง การค้าขายที่ไม่ชอบธรรม เพราะเป็นการค้าขายที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนชีวิตและความสุขของผู้อื่น เป็นการค้าขายที่อุบาสกอุบาสิกาไม่ควรยึดเอาเป็นอาชีพ มี 5 ประการ คือ

1. สัตถวณิชชา

สัตถวณิชชา การค้าขายอาวุธ เช่น ปืน ระเบิด หอก ดาบ เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องประหาร หรือเป็นเครื่องมือสำหรับการฆ่าฟันกัน รวมไปถึงเครื่องมือสำหรับดักหรือจับสัตว์ทั้งหลาย เช่น อวน แห เบ็ด เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเบียดเบียนชีวิตสัตว์

2. สัตตวณิชชา

สัตตวณิชชา การค้าขายมนุษย์ เช่น ในสมัยก่อนมีการขายคนเพื่อเป็นทาส ในปัจจุบันมีการค้ามนุษย์เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น การค้าประเวณี เป็นต้น เรียกว่า สัตตวณิชชา เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ

3. มังสวณิชชา

มังสวณิชชา การค้าขายสัตว์ ได้แก่ การขายสัตว์เป็น ๆ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การค้าสัตว์ป่า เป็นต้น ล้วนเป็นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำ

4. มัชชวณิชชา

มัชชวณิชชา การค้าขายน้ำเมา คือการค้าขายสุราเมรัย รวมไปถึงยาเสพติดต่าง ๆ ซึ่งจัดเป็นอบายมุขคือทางแห่งความเสื่อม เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำอีกอย่างหนึ่ง

5. วิสวณิชชา

วิสวณิชชา การค้าขายยาพิษ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำลายชีวิตคนหรือสัตว์ได้ เป็นเครื่องมือในการเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นได้ เป็นการค้าขายที่ไม่ควรทำอีกอย่างหนึ่ง

การค้าขายทั้ง 5 ประการนี้ เป็นการค้าขายที่อุบาสกอุบาสิกาผู้นับถือพระพุทธศาสนาพึงหลีกเลี่ยง เพราะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น