เทวทูต 5 ประการ

เทวทูต 5 ประการ
1. ทหระ หรือ มันทกุมาร เด็กอ่อน
2. ชิณณะ คนแก่
3. พยาธิตะ หรือ อาพาธิกะ คนเจ็บป่วย
4. กัมมการณัปปัตตะ คนถูกลงโทษ
5. มตะ คนตาย