อัฏฐังคิกมรรค (มรรคมีองค์ 8)

อัฏฐังคิกมรรค หรือ มรรคมีองค์ 8 เรียกเต็ม ๆ ว่า อริยอัฏฐังคิกมรรค แปลว่า ทางมีองค์แปดประการอันประเสริฐ เป็นทางที่นำไปสู่ความดับทุกข์ หรือที่เรียกว่า นิโรธคามินีปฏิปทา ในอริยสัจ 4 นั่นเอง องค์ 8 ประการของอริยมรรคนั้นประกอบด้วย

1. สัมมาทิฏฐิ

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ได้แก่ ความเห็นที่ถูกต้อง 2 ระดับ คือ

 • ความเห็นชอบระดับโลกิยะ คือ ความเห็นที่ถูกต้องตามคลองธรรม เช่น เห็นว่าบุญบาปมีจริง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 • ความเห็นชอบระดับโลกุตตระ คือ ความเห็นชอบระดับสูง ได้แก่ ความรู้อริยสัจ 4 หรือ เห็นไตรลักษณ์ เห็นปฏิจจสมุปบาท

2. สัมมาสังกัปปะ

สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ ได้แก่ ความดำริ 3 ประการ คือ

 • เนกขัมมสังกัปปะ ความดำริในอันออกจากกาม คือความดำริในอันที่จะนำตนออกจากวิถีแห่งผู้บริโภคกาม ดำเนินในวิถีที่ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในกามารมณ์
 • อพยาบาทสังกัปปะ ความดำริในทางที่ไม่พยาบาท คือ ความดำริในทางที่ไม่ปองร้าย ไม่จองเวรจองกรรมผู้อื่น ไม่จองล้างจองผลาญผู้อื่น
 • อวิหิงสาสังกัปปะ ความดำริในทางที่ไม่เบียดเบียน คือ ความดำริในทางที่ไม่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อน

3. สัมมาวาจา

สัมมาวาจา เจรจาชอบ ได้แก่ การดำรงตนอยู่ในวจีสุจริต 4 ประการ คือ

 • มุสาวาทา เวรมณี เว้นจาการพูดเท็จ พูดแต่สิ่งที่เป็นความจริง
 • ปิสุณาย วาจาย เวรมณี เว้นจากการพูดส่อเสียด พูดแต่วาจาที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกัน
 • ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นจากการพูดคำหยาบ พูดแต่วาจาที่ไพเราะอ่อนหวาน
 • สัมผัปปลาปา เวรมณี เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ พูดแต่วาจาที่ก่อประโยชน์

4. สัมมากัมมันตะ

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ หรือ การกระทำชอบ ได้แก่ การตั้งตนอยู่ในกายสุจริต 3 ประการ คือ

 • ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
 • อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ เว้นจากการลักทรัพย์
 • กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

5. สัมมาอาชีวะ

สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ หมายถึง การเว้นขาดจากมิจฉาชีพ เว้นขาดจากอเนสนา คือการแสวงหาปัจจัยสี่ในทางที่ไม่ควร เลี้ยงชีพโดยสัมมาชีพ แสวงหาปัจจัยสี่ในทางที่ถูกที่ควร

6. สัมมาวายามะ

สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ หมายถึง การตั้งตนอยู่ในความเพียรชอบคือสัมมัปปธาน 4 ประการ คือ

 • สังวรปธาน เพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นในสันดาน
 • ปหานปธาน เพียรละบาปอกุศลที่มีอยู่ในสันดานให้หมดไป
 • ภาวนาปธาน เพียรสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีให้เจริญขึ้น
 • อนุรักขนาปธาน เพียรรักษาคุณงามความดีที่มีอยู่มิให้เสื่อม

7. สัมมาสติ

สัมมาสติ ความระลึกชอบ หมายถึง การเจริญสติปัฏฐาน 4 คือ

 • กายานุปัสสนา การใช้สติตามพิจารณากายเป็นอารมณ์
 • เวทนานุปัสสนา การใช้สติตามพิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์
 • จิตตานุปัสสนา การใช้สติตามพิจารณาจิตเป็นอารมณ์
 • ธัมมานุปัสสนา การใช้สติตามพิจารณาธรรมเป็นอารมณ์

8. สัมมาสมาธิ

สัมมาสมาธิ ความตั้งจิตมั่นชอบ หมายเอาการเจริญฌาน 4 คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน

มรรคมีองค์ 8 นี้ จัดลงในไตรสิกขาได้ดังนี้

 • สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ จัดลงใน ศีล
 • สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ จัดลงใน สมาธิ
 • สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ จัดลงใน ปัญญา