นยํ นยติ เมธาวี “คนมีปัญญา ย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ”

นยํ นยติ เมธาวี "คนมีปัญญา ย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ"

นยํ นยติ เมธาวี.

[คำอ่าน : นะ-ยัง, นะ-ยะ-ติ, เม-ทา-วี]

“คนมีปัญญา ย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ”

(ขุ.ชา.เตรส. ๒๗/๓๕๕)

คนมีปัญญา คือคนที่มีความรอบรู้และมีคุณธรรมเป็นเครื่องดำเนินชีวิต คนมีปัญญาจะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักของศีลธรรมอันดี จึงดำเนินไปสู่ทางแห่งความเจริญอย่างเดียว

คนมีปัญญานั้น เมื่อแนะนำบุคคลอื่น ย่อมแนะนำแต่ในทางที่ดี มีประโยชน์ แนะนำทางแห่งความเจริญ ห่างไกลความฉิบหายเดือดร้อน เรียกว่าแนะนำถูกทาง

ดังนั้น เราจึงควรคบค้าสมาคมกับคนมีปัญญา สอบถามปัญหาข้อสงสัย ขอคำแนะนำจากคนมีปัญญา และนำคำแนะนำของท่านมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตของเรา

หากทำได้ดังนี้ ชีวิตของเราเองก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขความเจริญ และวันข้างหน้า จะสามารถถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้

อีกอย่างหนึ่ง คนคบบัณฑิตคือคนมีปัญญานั้น ถือเป็นมงคลของชีวิตอย่างหนึ่ง ในมงคล ๓๘ ประการ เพราะบัณฑิตผู้มีปัญญา ย่อมจะนำพาผู้คบหาไปสู่ความเจริญได้ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เราจึงควรคบบัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นมิตร ชีวิตจึงจะดี


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต


ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่