นยํ นยติ เมธาวี “คนมีปัญญา ย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ”

นยํ นยติ เมธาวี.

[คำอ่าน : นะ-ยัง, นะ-ยะ-ติ, เม-ทา-วี]

“คนมีปัญญา ย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ”

(ขุ.ชา.เตรส. 27/355)

คนมีปัญญา คือคนที่มีความรอบรู้และมีคุณธรรมเป็นเครื่องดำเนินชีวิต คนมีปัญญาจะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักของศีลธรรมอันดี จึงดำเนินไปสู่ทางแห่งความเจริญอย่างเดียว

คนมีปัญญานั้น เมื่อแนะนำบุคคลอื่น ย่อมแนะนำแต่ในทางที่ดี มีประโยชน์ แนะนำทางแห่งความเจริญ ห่างไกลความฉิบหายเดือดร้อน เรียกว่าแนะนำถูกทาง

ดังนั้น เราจึงควรคบค้าสมาคมกับคนมีปัญญา สอบถามปัญหาข้อสงสัย ขอคำแนะนำจากคนมีปัญญา และนำคำแนะนำของท่านมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตของเรา

หากทำได้ดังนี้ ชีวิตของเราเองก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขความเจริญ และวันข้างหน้า จะสามารถถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้

อีกอย่างหนึ่ง คนคบบัณฑิตคือคนมีปัญญานั้น ถือเป็นมงคลของชีวิตอย่างหนึ่ง ในมงคล ๓๘ ประการ เพราะบัณฑิตผู้มีปัญญา ย่อมจะนำพาผู้คบหาไปสู่ความเจริญได้ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เราจึงควรคบบัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นมิตร ชีวิตจึงจะดี