บูชา 2 ประการ

บูชา 2 ประการ
บูชา 2 ประการ

บูชา 2 ประการ

บูชา หมายถึง การแสดงความเคารพนับถือที่ปฏิบัติต่อผู้ที่เราเคารพเทิดทูน เช่น บูชาพระพุทธเจ้า บูชาพระสงฆ์ เป็นต้น จำแนกประเภทเป็น 2 อย่าง คือ

1. อามิสบูชา

อามิสบูชา การบูชาด้วยอามิส หรือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของ เช่น การบูชาด้วยดอกไม้ ธูป เทียน ของหอม พวงมาลัย เป็นต้น หรือบูชาด้วยการกราบไหว้ การสรรเสริญคุณ เป็นต้น

2. ปฏิปัตติบูชา

ปฏิปัตติบูชา หรือ ปฏิบัติบูชา แปลว่า การบูชาด้วยการปฏิบัติตาม หมายถึง การบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอน เช่น เหล่าสาวกทั้งหลายบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน อย่างนี้เรียกว่า ปฏิบัติบูชา

ในการบูชาทั้ง 2 อย่างนั้น พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญปฏิปัตติบูชา หรือการบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอน มากกว่าการบูชาด้วยอามิส เพราะการบูชาด้วยการปฏิบัตินั้น เป็นการบูชาที่เกิดประโยชน์ต่อผู้บูชามากที่สุด

ตัวอย่างเช่น สาวกบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรมตามที่พระองค์ทรงสั่งสอน ประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดจากการบูชานั้นก็คือ มรรค ผล นิพพาน ที่จะสามารถเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติ และผลนั้นก็เกิดแก่ผู้บูชาด้วยการปฏิบัตินั้นโดยตรง