ปฏิสันถาร 2 ประการ

ปฏิสันถาร แปลว่า การต้อนรับ หมายถึง การต้อนรับ การรับรอง การทักทายปราศรัยผู้มาเยือน มี 2 ประการ คือ

1. อามิสปฏิสันถาร

อามิสปฏิสันถาร แปลว่า การต้อนรับด้วยอามิส หรือการต้อนรับด้วยวัตถุสิ่งของ หมายถึง การต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ เช่น ต้อนรับด้วยน้ำดื่ม ต้อนรับด้วยข้าวปลาอาหาร หรือบางคราว เมื่อแขกจะจากไปก็ยังมีขนมนมเนยเป็นของฝากติดไม้ติดมือไปด้วย อย่างนี้เรียกว่า อามิสปฏิสันถาร

2. ธัมมปฏิสันถาร

ธัมมปฏิสันถาร แปลว่า การต้อนรับโดยธรรม หรือ การต้อนรับด้วยธรรม หมายถึง การต้อนรับด้วยมิตรไมตรีที่ดีงาม ช่วยเหลือสงเคราะห์ บรรเทาความเดือดร้อนให้ ช่วยบรรเทาข้อสงสัยให้ เป็นต้น

หรือความหมายที่ยิ่งกว่านั้นก็คือ การต้อนรับด้วยการให้ธรรมะ เช่น สนทนาธรรม ช่วยบรรเทาอวิชชา ทำให้เกิดปัญญาแก่ผู้มาเยือน อย่างนี้เรียกว่าธัมมปฏิสันถาร

การปฏิสันถารทั้ง 2 อย่างนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นความดีที่ควรปฏิบัติทั้ง 2 อย่าง แต่เมื่อมุ่งเอาประโยชน์สูงสุด ธัมมปฏิสันถาร ในความหมายที่มุ่งปฏิสันถารด้วยธรรมะ ถือว่ามีประโยชน์มากกว่า