รูป 2 ประการ

รูป หมายถึง สภาวะที่แปรปรวนแตกสลายเพราะปัจจัยต่าง ๆ อันขัดแย้งกัน, ร่างกายและส่วนประกอบฝ่ายวัตถุพร้อมทั้งพฤติกรรมและคุณสมบัติของมัน, ส่วนที่เป็นร่างกับทั้งคุณและอาการ แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

1. มหาภูตรูป

มหาภูตรูป คือ สภาวะอันปรากฏได้เป็นใหญ่ ๆ โต ๆ หรือเป็นต่าง ๆ ได้มากมาย, รูปที่มีอยู่โดยสภาวะ หรือรูปต้นเดิม เป็นรูปที่ชัดเจน รับรู้ได้ง่าย และเป็นที่อาศัยของอุปาทายรูป

มหาภูตรูป คือสิ่งที่ธาตุ 4 ประชุมกันขึ้นเป็นกองรูป คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และ วาโยธาตุ

2. อุปาทายรูป

อุปาทายรูป คือ รูปอาศัย หมายถึง รูปที่เป็นไปโดยอาศัยมหาภูตรูป ได้แก่ คุณและอาการแห่งมหาภูตรูปนั่นเอง

อุปาทายรูป มี 24 อย่าง แบ่งเป็น ปสาทรูป 5 โคจรรูปหรือวิสัยรูป 4 ภาวรูป 2 หทัยรูป 1 ชีวิตรูป 1 อาหารรูป 1 ปริจเฉทรูป 1 วิญญัติรูป 2 วิการรูป 3 ลักขณรูป 4