Tagged: รูป

ขันธ์ 5 ประการ

ขันธ์ คือ กองแห่งรูปธรรมและนามธรรมห้าหมวดที่ประชุมกันเข้าเป็นหน่วยรวม ซึ่งบัญญัติเรียกว่า สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เป็นต้น ส่วนประกอบห้าอย่างที่รวมเข้าเป็นชีวิต

ปรมัตถธรรม 4 ประการ

ปรมัตถธรรม คือ สภาวะที่มีอยู่โดยปรมัตถ์ สิ่งที่เป็นจริงโดยความหมายสูงสุด สภาพธรรมตามความเป็นจริง เป็นสภาพธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย มี 4 ประการ

รูป 2 ประการ

รูป 2 ประการ
1. มหาภูตรูป สภาวะอันปรากฏได้เป็นใหญ่ๆ โตๆ
2. อุปาทายรูป รูปที่เป็นไปโดยอาศัยมหาภูตรูป