อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ “ท่านทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม”

อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ.

[คำอ่าน : อับ-ปะ-มา-เท-นะ, สัม-ปา-เท-ถะ]

“ท่านทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม”

(ที.มหา. 10/180, สํ.ส. 15/231)

ความไม่ประมาท เป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด และทรงตรัสให้เหล่าสาวกทั้งหลายทำกิจทั้งปวงด้วยความไม่ประมาท และใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท

เพราะความประมาทนั้นเป็นสาเหตุสำคัญของการเวียนว่ายตายเกิดในห้วงมหรรณพภพสงสาร การที่พวกเรายังต้องตายต้องเกิด ต้องทนทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะความประมาทนั่นเอง

ดังนั้น ก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน พระองค์จึงตรัสกับเหล่าสาวกว่า อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ “ท่านทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม”

เมื่อรู้ดังนี้แล้ว เหล่าอนุชนคนรุ่นหลังทั้งหลาย พึงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท หมั่นสร้างคุณงามความดีให้ได้มากที่สุด ในขณะที่ยังมีกำลังพอ และสามารถที่จะทำได้ เพราะเราไม่รู้เลยว่า มัจจุราชจะมาเอาชีวิตเราไปเมื่อไหร่ หรือจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอที่จะสร้างคุณงามความดีได้ถึงเมื่อไหร่

ดังนั้น อย่าประมาท รีบสร้างคุณงามความดีให้มาก ๆ เถิด