สจฺเจนาลิกวาทินํ “พึงชนะคนพูดปด ด้วยคำจริง”

สจฺเจนาลิกวาทินํ.

[คำอ่าน : สัด-เจ-นา-ลิ-กะ-วา-ทิ-นัง]

“พึงชนะคนพูดปด ด้วยคำจริง”

(ขุ.ธ. 25/45, ขุ.ชา.ทุก. 27/50)

การพูดปด คือการพูดไม่จริงหรือการพูดโกหก จัดเป็นวจีทุจริต เป็นความชั่วทางวาจา คนที่พูดปดจึงเป็นคนที่ไม่น่าคบค้าสมาคม เพราะเป็นบุคคลที่เชื่อถือไม่ได้ และคนที่พูดปดได้ ย่อมสามารถทำความชั่วอย่างอื่นได้ทุกอย่าง คนมักพูดปด จึงเป็นบุคคลประเภทหนึ่งที่ไม่ควรคบค้าสมาคมเป็นอย่างยิ่ง

คนที่พูดปดมักจะสร้างความเสียหายให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นอยู่เสมอ เพราะความพูดปดเป็นปกติของเขา เขาอาจจะไปหลอกเอาของคนอื่นบ้าง สร้างเรื่องให้คนอื่นทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง สร้างความพินาศอย่างอื่นบ้าง ด้วยการพูดโกหก เขาย่อมเป็นคนที่สังคมรังเกียจ

การที่จะเอาชนะคนมักพูดโกหก พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ให้ชนะด้วยการพูดความจริง ทำให้เขาได้เห็นผลดีของการพูดความจริง และเห็นโทษของการพูดคำเท็จ จะทำให้เขากลับมายินดีในการพูดคำจริงได้

หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การเอาความจริงเข้าสู้ เช่น หากมีคนกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริง ใส่ร้ายป้ายสีด้วยเรื่องไม่จริง เราต้องเอาความจริงเข้าสู้ หาพยานหลักฐานมาทำความจริงให้ปรากฏ เอาชนะคนพูดปดด้วยความจริง