วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ

วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ.

[คำอ่าน : วิ-สุด-ทิ, สับ-พัก-กะ-เล-เส-หิ, โห-ติ, ทุก-เข-หิ, นิบ-พุ-ติ]

“ความหมดจดจากกิเลสทั้งปวง เป็นความดับทุกข์ทั้งหลาย”

(ร.ร. 4)

ความหมดจด หรือ วิสุทธิ คือความบริสุทธิ์ผุดผ่อง มี 7 ประการ คือ

  1. สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล
  2. จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจิต
  3. ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ
  4. กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย
  5. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นว่าทางหรือมิใช่ทาง
  6. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นทางปฏิบัติ
  7. ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ

ความหมดจดหรือวิสุทธิทั้ง 7 ประการนี้ เป็นปัจจัยส่งต่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุพระนิพพาน

พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พึงเร่งขวนขวายปฏิบัติขัดเกลาตน เพื่อให้เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดทั้ง 7 ประการดังกล่าว อันจะทำให้เราบริสุทธ์หมดจดจากกิเลสทั้งหลาย อันเป็นการดับทุกข์โดยสิ้นเชิง จึงจะได้ชื่อว่า ดำเนินตามโอวาทของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลาย