ใจสั่งมา

อนิจฺจา วต สงฺขารา “สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงหนอ”

อนิจฺจา วต สงฺขารา "สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงหนอ"

อนิจฺจา วต สงฺขารา.

[คำอ่าน : อะ-นิด-จา, วะ-ตะ, สัง-ขา-รา]

“สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงหนอ”

(ที.มหา. ๑๐/๑๘๑, สํ.ส. ๑๕/๘, สํ.นิ. ๑๖/๒๒๘)

สังขาร คือสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น มี ๒ ประเภท คือ อุปาทินนกสังขาร สังขารที่มีใจครอง ได้แก่ สิ่งมีชีวิต เช่น มนุษย์ สัตว์ดิรัจฉาน และอนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีใจครอง ได้แก่ สิ่งของทั้งหลายทั้งปวง ที่ไม่มีชีวิต

สังขารทั้งหมดทั้งปวงนั้น เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ตั้งอยู่ชั่วกาลไม่นาน แล้วก็แตกสลายไปในที่สุด ไม่มีสังขารใดคงอยู่ถาวรตลอดไป

ดังนั้น สังขาร จึงไม่ใช่สิ่งที่เราควรยึดติด ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น แต่ควรทำใจให้เป็นกลางและปล่อยวางในสังขารเหล่านั้นเสีย เพราะยึดมั่นถือมั่นไปก็มีแต่จะก่อทุกข์ร่ำไป


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต

อัตตวรรค หมวดตนมัจจุวรรค หมวดความตาย
อัปปมาทวรรค หมวดความไม่ประมาทมิตตวรรค หมวดมิตร
กัมมวรรค หมวดกรรมยาจนาวรรค หมวดการขอ
กิเลสวรรค หมวดกิเลสราชวรรค หมวดพระราชา
โกธวรรค หมวดความโกรธวาจาวรรค หมวดวาจา
ขันติวรรค หมวดความอดทนวิริยวรรค หมวดความเพียร
จิตตวรรค หมวดจิตเวรวรรค หมวดเวร
ชยวรรค หมวดความชนะสัจจวรรค หมวดความสัตย์
ทานวรรค หมวดทานสติวรรค หมวดสติ
ทุกขวรรค หมวดทุกข์สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
ธัมมวรรค หมวดธรรมสันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ดสมณวรรค หมวดสมณะ
ปัญญาวรรค หมวดปัญญาสามัคคีวรรค หมวดสามัคคี
ปมาทวรรค หมวดความประมาทสีลวรรค หมวดศีล
ปาปวรรค หมวดบาปสุขวรรค หมวดความสุข
ปุคคลวรรค หมวดบุคคลเสวนาวรรค หมวดการคบหา
ปุญญวรรค หมวดบุญ

ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่บทความแนะนำ