วโส อิสฺสริยํ โลเก “อำนาจเป็นใหญ่ในโลก”

วโส อิสฺสริยํ โลเก "อำนาจเป็นใหญ่ในโลก"

วโส อิสฺสริยํ โลเก.

[คำอ่าน : วะ-โส, อิด-สะ-ริ-ยัง, โล-เก]

“อำนาจเป็นใหญ่ในโลก”

(สํ.ส. ๑๕/๖๐)

อำนาจ คือสิ่งที่บังคับผู้อื่นหรือสิ่งอื่นให้เป็นไปตามตนเองได้ อำนาจเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ก็มีพลัง มีอานุภาพในตัว เช่น อำนาจของพระราชา สามารถบังคับให้คนอื่นในแว่นแคว้นทำตามคำสั่งของพระองค์ได้

อำนาจของพระธรรม สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติตามธรรมถึงความพ้นทุกข์ มีความสุขความเจริญในชีวิตได้ อำนาจของอกุศล สามารถทำให้บุคคลผู้ทำอกุศลตกไปสู่อบายภูมิได้ เป็นต้น

อำนาจที่ทำให้เราทั้งหลายต้องประสบกับความทุกข์ทั้งหลายทั้งทางกายและทางใจ คืออำนาจของกิเลส อำนาจของกิเลสนี่แหละที่ทำให้เราเกิดมา ประสบกับความทุกข์อันยิ่งใหญ่ในวัฏสงสาร

และอำนาจที่จะสามารถทำลายอำนาจของกิเลสได้ ก็คือ อำนาจของวิปัสสนา คือเราต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนเกิดวิปัสสนาญาณ แล้ววิปัสสนาญาณนี่เองจะสามารถทำลายอำนาจของกิเลสลงได้ เราจึงต้องขวนขวายพยายามปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้ช่ำชอง ทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เพื่อที่จะอาศัยอำนาจของวิปัสสนานี้มาทำลายอำนาจของกิเลสอันเป็นเหตุก่อทุกข์ทั้งปวง


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต


ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่