สุทฺธสฺส สุจิกมฺมสฺส สทา สมฺปชฺชเต วตํ

สุทฺธสฺส สุจิกมฺมสฺส สทา สมฺปชฺชเต วตํ.

[คำอ่าน : สุด-ทัด-สะ, สุ-จิ-กำ-มัด-สะ, สะ-ทา, สำ-ปัด-ชะ-เต, วะ-ตัง]

“พรตของผู้บริสุทธิ์ มีการงานสะอาด ย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อ”

(ม.ม. 12/70)

คำว่า “พรต” คือ วัตร หมายถึง การบำเพ็ญเพียรเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ปราศจากกิเลส เพื่อกำจัดกิเลสให้หมดไปจากจิตใจ โดยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้

ผู้ที่ต้องการพ้นไปจากความทุกข์ ย่อมปฏิบัติตนเองอย่างเคร่งครัดตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสั่งสอนไว้ ไม่ทำข้อที่พระองค์ทรงห้าม ทำตามที่พระองค์ทรงบัญญัติอย่างเคร่งครัด

เมื่อเป็นเช่นนี้ ขอวัตรปฏิบัติของผู้นั้นย่อมสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่เสมอ ไม่ขาดตกบกพร่อง เป็นผู้งดงามด้วยข้อวัตรปฏิบัติ น่ายกย่องเลื่อมใส เป็นผู้สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมได้เป็นอันมาก

You may also like...