ธีโร จ พลวา สาธุ ยูถสฺส ปริหารโก

ธีโร จ พลวา สาธุ ยูถสฺส ปริหารโก.

[คำอ่าน : ที-โร, จะ, พะ-ละ-วา, สา-ทุ, ยู-ถัด-สะ, ปะ-ริ-หา-ระ-โก]

“ปราชญ์มีกำลังบริหารหมู่ ให้ประโยชน์สำเร็จ”

(ขุ.ชา.ฉกฺก. 27/205)

ในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หมู่บ้าน ธุรกิจ บริษัทห้างร้าน จำเป็นต้องมีผู้นำ เพื่อนำด้านความคิด หรือด้านอื่น ๆ เพื่อให้หมู่คณะนั้น ๆ สามารถดำรงอยู่รอดได้ในสังคม

ผู้ที่จะเป็นผู้นำของหมู่คณะได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาควบคู่กับคุณธรรม เพราะถ้าผู้นำไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เสียแล้ว ย่อมบริหารกิจการของหมู่คณะนั้น ๆ ให้ดำเนินไปได้ด้วยดีได้ยาก

อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณธรรม ถ้าผู้นำมีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรม ย่อมจะใช้ความรู้ที่มีอยู่นั้นบริหารหมู่คณะโดยไม่มีหลักธรรมเป็นตัวควบคุม

เมื่อบริหารหมู่คณะโดยขาดคุณธรรม ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะนำหมู่คณะนั้นไปสู่ทางแห่งความเสื่อมได้ ดังนั้น ผู้นำต้องมีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย