ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ หิมวนฺโตว ปพฺพโต

ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ หิมวนฺโตว ปพฺพโต.

[คำอ่าน : ทู-เร, สัน-โต, ปะ-กา-เสน-ติ, หิ-มะ-วัน-โต-วะ, ปับ-พะ-โต]

“สัตบุรุษย่อมปรากฏในที่ไกล เหมือนภูเขาหิมพานต์”

(ขุ.ธ. 25/55)

สัตบุรุษคือคนดีมีศีลธรรม ย่อมเป็นที่เคารพนับถือของคนหมู่มาก มีชื่อเสียงแผ่กระจายไปในทุกสารทิศ แม้ไม่ได้ปรากฏตัวอยู่ในชุมชนนั้น ๆ แต่ชื่อเสียงของเขาย่อมปรากฏเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

คำว่า ปรากฏในที่ไกล ก็หมายถึง ชื่อเสียงของเขาแผ่กระจายไปในสถานที่ต่าง ๆ นั่นเอง เพราะผู้คนทั้งหลายต่างพากันยกย่องสรรเสริญคุณงามความดีของเขา

คนนี้นำไปสรรเสริญในสังคมนั้น คนในสังคมนั้นนำไปสรรเสริญในสังคมอื่น ๆ อีก ทำให้ชื่อเสียงคุณงามความดีของเขาแผ่กระจายไปเป็นวงกว้าง เป็นที่รู้จักของชาวโลก

ภูเขาลูกใหญ่ที่สูงตระหง่านสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้อยู่ในที่ไกล ฉันใด คุณงามความดีของสัตบุรุษที่ถูกยกย่องสรรเสริญในที่ต่าง ๆ ก็ย่อมขจรไปในที่ไกลได้ฉันนั้นเหมือนกัน