สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ “สัตบุรุษ ย่อมขจรไปทั่วทุกทิศ”

สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ.

[คำอ่าน : สับ-พา, ทิ-สา, สับ-ปุ-ริ-โส, ปะ-วา-ยะ-ติ]

“สัตบุรุษ ย่อมขจรไปทั่วทุกทิศ”

(องฺ.ติก. 20/290, ขุ.ธ. 25/22)

สัตบุรุษ คือ บุคคลผู้มีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป เป็นผู้สร้างสมอบรมแต่คุณงามความดี สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมโดยส่วนรวม

สัตบุรุษเป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม อีกทั้งยังสามารถแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามในทางที่ถูกที่ควร ชี้แนะแนวทางให้คนอื่นสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้

เมื่อเป็นเช่นนี้ สัตบุรุษย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่น มีผู้คนนับถือเป็นจำนวนมาก และนำคุณธรรมของเขาไปป่าวประกาศในสถานที่ต่าง ๆ ทำให้ชื่อเสียงของเขาขจรไปทั่วทุกสารทิศ

เราทั้งหลาย พึงดำเนินตามวิถีแห่งสัตบุรุษ คือดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอย่างสัตบุรุษ เพื่อให้มีชื่อเสียงอันดีเช่นสัตบุรุษ และเพื่อความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า