เทพ 3 ประเภท

เทพ แปลตามศัพท์ว่า เทพเจ้า หรือ เทวดา แต่ในที่นี้ กล่าวโดยความหมายโดยอ้อม หมายถึง ผู้รุ่งเรืองด้วยสิริเหนือกว่าบุคคลทั่วไป จำแนกเป็น 3 ประเภท คือ

1. สมมติเทพ

สมมติเทพ เทวดาโดยสมมติ ได้แก่ พระราชา พระเทวี และพระราชกุมาร ซึ่งเป็นผู้ที่สาธารณชนทั้งหลายให้การยอมรับในฐานะเป็นผู้มีบุญญาธิการมาก และประเสริฐด้วยชาติกำเนิด ประชาชนให้ความเคารพนับถือและยกย่องบูชาดุจเทพบนสวรรค์ คือสมมติว่าเป็นเทวดาองค์หนึ่ง จึงเรียกว่า สมมติเทพ หรือ เทพโดยสมมติ

2. อุปปัตติเทพ

อุปปัตติเทพ เทวดาโดยกำเนิด หมายถึง ผู้ที่เป็นเทวดาจริง ๆ คือผู้ที่เกิดเป็นเทวดาจำพวกใดจำพวกหนึ่งในกามาวจรสวรรค์ และพรหมทั้งหลาย คือผู้ที่เกิดเป็นเทวดาตามบุญบารมีที่ได้ทำไว้

3. วิสุทธิเทพ

วิสุทธิเทพ เทวดาโดยความบริสุทธิ์ หมายเอาพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ผู้หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานแล้ว