ใจสั่งมา

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา “ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี”

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา "ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี"

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา.

[คำอ่าน : นิ-มิด-ตัง, สา-ทุ-รู-ปา-นัง, กะ-ตัน-ยู-กะ-ตะ-เว-ทิ-ตา]

“ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี”

(ส.ส.)

ความกตัญญูกตเวที คือ ความรู้อุปการคุณที่คนอื่นทำแก่ตนแล้วทำคุณแก่เขาตอบแทน ระลึกถึงคุณงามความดีที่คนอื่นเคยทำแก่ตน เคยช่วยเหลือตน อยู่เสมอ และเมื่อถึงโอกาสเวลาที่เหมาะสม หรือในยามที่เขาตกทุกข์ได้ยาก ก็ช่วยเหลือเขาเป็นการตอบแทน

การเป็นคนกตัญญูกตเวทีนี้ เป็นสิ่งที่ทำให้คนมีจิตสำนึกที่ดี รู้จักว่าใครมีคุณกับตน และพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือเขากลับบ้าง เป็นเหตุให้คนอยู่ร่วมกันด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากสำหรับคนไม่ดี แต่สำหรับคนดีแล้ว ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย เพราะคนดีย่อมรู้จักบุญคุณคนและไม่เนรคุณ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต

อัตตวรรค หมวดตนมัจจุวรรค หมวดความตาย
อัปปมาทวรรค หมวดความไม่ประมาทมิตตวรรค หมวดมิตร
กัมมวรรค หมวดกรรมยาจนาวรรค หมวดการขอ
กิเลสวรรค หมวดกิเลสราชวรรค หมวดพระราชา
โกธวรรค หมวดความโกรธวาจาวรรค หมวดวาจา
ขันติวรรค หมวดความอดทนวิริยวรรค หมวดความเพียร
จิตตวรรค หมวดจิตเวรวรรค หมวดเวร
ชยวรรค หมวดความชนะสัจจวรรค หมวดความสัตย์
ทานวรรค หมวดทานสติวรรค หมวดสติ
ทุกขวรรค หมวดทุกข์สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
ธัมมวรรค หมวดธรรมสันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ดสมณวรรค หมวดสมณะ
ปัญญาวรรค หมวดปัญญาสามัคคีวรรค หมวดสามัคคี
ปมาทวรรค หมวดความประมาทสีลวรรค หมวดศีล
ปาปวรรค หมวดบาปสุขวรรค หมวดความสุข
ปุคคลวรรค หมวดบุคคลเสวนาวรรค หมวดการคบหา
ปุญญวรรค หมวดบุญ

ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่บทความแนะนำ

น สาธุ พลวา พาโล ยูถสฺส ปริหารโก "คนโง่มีกำลังบริหารหมู่ ไม่สำเร็จประโยชน์"
รูปํ ชีรติ มจฺจานํ นามโคตฺตํ น ชีรติ "ร่างกายของสัตว์ย่อยยับได้ แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับ"
สุสฺสูสา เสฏฺฐา ภริยานํ "บรรดาภริยาทั้งหลาย ภริยาผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐ"
ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ "ควรทำบุญซึ่งนำสุขมาให้"
อโถ อตฺถํ คเหตฺวาน อนตฺถํ ปฏิปชฺชติ "คนมักโกรธ ถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์"
มนาปทายี ลภเต มนาปํ "ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ"
ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม "สมาคมกับคนพาล นำทุกข์มาให้"
สงฺเกเถว อมิตฺตสฺมึ มิตฺตสฺมิมฺปิ น วิสฺสเส "ควรระแวงในศัตรู แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้ใจ"