กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ “การฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นการยาก”

กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ.

[คำอ่าน : กิด-ฉัง, สัด-ทำ-มัด-สะ-วะ-นัง]

“การฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นการยาก”

(ขุ.ธ. 25/39)

สัตบุรุษ หมายถึง ผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีมามาก มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความสามารถเหนือชนทั้งหลาย รอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ สามารถแนะนำคนอื่นในทางที่ถูกที่ควรได้

ธรรมดาสัตบุรุษย่อมแนะนำบุคคลทั้งหลายให้ละเว้นจากสิ่งที่ชั่ว ให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี แนะนำให้รู้จักถือเอาประโยชน์ ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เสีย เป็นกัลยาณมิตรที่ควรคบหา

แต่สัตบุรุษมิได้มีอยู่ทั่วไป การที่เราจะได้พบกับสัตบุรุษนั้นเป็นการยาก การที่จะได้ฟังธรรมหรือคำแนะนำพร่ำสอนจากสัตบุรุษนั้น จึงเป็นการยากยิ่งด้วยเช่นกัน

ดังนั้น หากมีโอกาสได้ฟังธรรม พึงตั้งใจฟังธรรมนั้น พิจารณาไตร่ตรองให้ดี แล้วนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง