กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท “การเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้ เป็นการยาก”

กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท.

[คำอ่าน : กิด-โฉ, พุด-ทา-นะ-มุบ-ปา-โท]

“การเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้ เป็นการยาก”

(ขุ.ธ. 25/39)

คำว่า ผู้รู้ ในที่นี้หมายถึง ผู้รู้แจ้งแทงตลอดสิ่งทั้งปวง นั่นคือ พระพุทธเจ้า ซึ่งทรงเป็นพระสัพพัญญู เป็นผู้ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก เป็นผู้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

ธรรมดาผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น ต้องบำเพ็ญบารมีมาหลายโกฏิกัป กว่าที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ ต้องใช้เวลานานเหลือเกิน ดังนั้น การเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้น จึงนับว่าเป็นการยากยิ่ง

พระพุทธเจ้าพระองค์ล่าสุดได้ปรินิพพานไปนานแล้ว จนบัดนี้ ก็ยังไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มาตรัสรู้ เพียงแค่นี้ก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่า การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นยากเหลือเกิน

ดังนั้น เราทั้งหลายเกิดมาในยุคนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ทันได้เห็นพระพุทธเจ้า แต่ก็ยังดีที่ทันได้สดับรับฟังและเรียนรู้หลักธรรมของพระองค์ ที่ถูกนำมาถ่ายทอดโดยพระสงฆ์สาวกที่นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่สืบต่อกันมาจนถึงรุ่นเรา

เราทั้งหลาย พึงตั้งใจศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามให้เกิดผล ให้สมกับที่ได้เกิดทันหลักธรรมคำสอนของพระองค์

You may also like...