ใจสั่งมา

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี”

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี"

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา.

[คำอ่าน : นัด-ถิ, ปัน-ยา-สะ-มา, อา-พา]

“แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี”

(สํ.ส. ๑๕/๙)

บรรดาแสงสว่างทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมสามารถส่องสว่างได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง และไม่สามารถส่องถึงทุกอย่างได้ เช่น แสงอาทิตย์ ส่องได้เฉพาะกลางวัน แสงจันทร์ ส่องได้เฉพาะกลางคืน

แสงเหล่านั้นสามารถส่องให้คนเห็นทางเดินบนโลกมนุษย์ ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ให้สามารถมองเห็นสิ่งของ มองเห็นหนทาง มองเห็นกันและกัน

แต่ปัญญานั้นส่องสว่างให้มนุษย์เห็นถูกเห็นผิด เห็นทางและมิใช่ทาง เห็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ ช่วยให้มนุษย์สามารถละทิ้งสิ่งที่ผิด ถือเอาสิ่งที่ถูกได้ ปัญญาทำให้บุคคลสามารถดำรงตนอยู่บนโลกนี้ได้ ปัญญาทำให้บุคคลสามารถกำจัดอวิชชาออกจากจิตจากใจได้ และปัญญา ทำให้บุคคลถึงความพ้นทุกข์ได้

จึงสามารถกล่าวได้ว่า บรรดาแสงสว่างทั้งหลายบนโลกนี้ ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยแสงสว่างคือปัญญา


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต

อัตตวรรค หมวดตนมัจจุวรรค หมวดความตาย
อัปปมาทวรรค หมวดความไม่ประมาทมิตตวรรค หมวดมิตร
กัมมวรรค หมวดกรรมยาจนาวรรค หมวดการขอ
กิเลสวรรค หมวดกิเลสราชวรรค หมวดพระราชา
โกธวรรค หมวดความโกรธวาจาวรรค หมวดวาจา
ขันติวรรค หมวดความอดทนวิริยวรรค หมวดความเพียร
จิตตวรรค หมวดจิตเวรวรรค หมวดเวร
ชยวรรค หมวดความชนะสัจจวรรค หมวดความสัตย์
ทานวรรค หมวดทานสติวรรค หมวดสติ
ทุกขวรรค หมวดทุกข์สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
ธัมมวรรค หมวดธรรมสันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ดสมณวรรค หมวดสมณะ
ปัญญาวรรค หมวดปัญญาสามัคคีวรรค หมวดสามัคคี
ปมาทวรรค หมวดความประมาทสีลวรรค หมวดศีล
ปาปวรรค หมวดบาปสุขวรรค หมวดความสุข
ปุคคลวรรค หมวดบุคคลเสวนาวรรค หมวดการคบหา
ปุญญวรรค หมวดบุญ

ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่