ใจสั่งมา

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก”

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต "ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก"

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต.

[คำอ่าน : ปัน-ยา, โล-กัด-สะ-มิ, ปัด-โช-โต]

“ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก”

(สํ.ส. ๑๕/๖๑)

ปัญญา แปลว่า ความรอบรู้ คือรู้ทางแห่งความเสื่อม รู้ทางแห่งความเจริญ เมื่อรู้แล้วก็ละทางแห่งความเสื่อมเสีย แล้วดำเนินตามทางแห่งความเจริญ

คนทั้งหลายบนโลกมนุษย์นี้ ถึงแม้จะมีแสงสว่างอย่างอื่นช่วยส่องทาง เช่น แสงอาทิตย์ที่ทำให้มองเห็นในเวลากลางวัน แสงจันทร์ที่ทำให้มองเห็นในเวลากลางคืน และแสงอื่น ๆ ที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาใช้เพื่อช่วยในการมองเห็น

แต่ถ้าขาดปัญญาเสียอย่างเดียว ถึงจะมีแสงสว่างอื่น ๆ อีกมากมาย เขาก็ไม่สามารถเลี้ยงชีวิตของตัวเองได้ เพราะการใช้ชีวิตนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยปัญญา

ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ การที่จะปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นไปจากความทุกข์ ยิ่งต้องอาศัยปัญญาที่เรียกว่า โลกุตตรปัญญา คือปัญญาเหนือโลก อันจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต


ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่