อปฺปมตฺตา น มียนฺติ “ผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย”

อปฺปมตฺตา น มียนฺติ.

[คำอ่าน : อับ-ปะ-มัด-ตา, นะ, มี-ยัน-ติ]

“ผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย”

(ขุ.ธ. 25/18, ขุ.ชา.ตึส. 27/524)

คำว่า “ตาย” หมายถึง การไปสู่ภพภูมิทั้ง 3 คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ ภพใดภพหนึ่ง นั่นก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง

ดังนั้น คำว่า “ไม่ตาย” จึงหมายถึง การไม่ต้องไปสู่ภพภูมิทั้ง 3 อีก

ผู้ที่จะไม่ตาย คือผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ดำเนินตามทางอริยมรรคมีองค์ 8 ประการ จนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ สิ้นกิเลสตัณหาอันจะเป็นตัวพาให้ไปเกิดในภพภูมิต่าง ๆ

และผู้ที่ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นนั้น เรียกว่า ผู้ไม่ประมาท คือไม่มีความลุ่มหลงมัวเมาในอารมณ์ที่น่าหลงใหลทั้งหลาย มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็นต้น

ดังนั้น สาธุชนคนดีทั้งหลาย พึงบำเพ็ญความไม่ประมาทนี้ให้มาก ๆ ฝึกตนให้เป็นคนไม่ประมาท เร่งสร้างคุณงามความดีให้มาก ๆ ในขณะที่ยังสามารถทำได้ อย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไป จนถึงเวลาที่ไม่สามารถทำสิ่งใดได้แล้ว จึงมานึกอยากจะสร้างคุณงามความดีทีหลัง เมื่อถึงเวลานั้น มันจะสายเกินไป