สมชีวิธรรม 4 ประการ

สมชีวิธรรม คือ หลักธรรมของคู่ชีวิต ธรรมที่จะทำให้คู่สมรสมีชีวิตสมกันหรือสม่ำเสมอกลมกลืนกัน สามารถครองคู่เป็นคู่ชีวิตกันได้ยืดยาว ต้องมีความสมกัน 4 ด้าน ดังนี้

1. สมสัทธา

สมสัทธา แปลว่า มีศรัทธาสมกัน หรือมีศรัทธาเสมอกัน หมายความว่า คู่ชีวิตจะต้องมีความเชื่อหรือศรัทธาในเรื่องเดียวกัน หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น นับถือศาสนาเหมือนกัน เชื่อในสิ่งเดียวกัน เป็นต้น ถ้าไม่เชื่อในสิ่งเดียวกัน หรือมีความเชื่อไม่เหมือนกัน อาจทำให้ชีวิตคู่ไม่ยืนยาวเพราะมีความเชื่อต่างกัน

2. สมสีลา

สมสีลา แปลว่า มีศีลเสมอกัน หรือมีปกติการใช้ชีวิตที่คล้าย ๆ กัน หมายความว่า คู่ชีวิตจะต้องมีกิริยามารยาทที่เหมือนกัน มีความประพฤติเหมือนกัน เช่น เป็นคนรักษาศีลเหมือนกัน ชอบเข้าวัดทำบุญเหมือนกัน ชอบฟังธรรมเหมือนกัน เป็นต้น ถ้ามีศีลไม่เสมอกัน หรือมีความประพฤติที่แตกต่างกัน อาจทำให้ชีวิตคู่ไม่ยืนยาว ต้องเลิกรากันไปในที่สุด

3. สมจาคา

สมจาคา แปลว่า มีจาคะเสมอกัน มีการเสียสละเหมือน ๆ กัน หมายความว่า คู่ชีวิตต้องมีการสละให้ปันเหมือนกัน เช่น ชอบทำทานเหมือนกัน ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกัน เป็นต้น หรือมีการเสียสละเสมอกัน คือต่างฝ่ายต่างสามารถเสียสละเพื่อกันและกันได้ ชอบช่วยเหลือแบ่งปันกัน เห็นอกเห็นใจกัน เข้าใจกัน การใช้ชีวิตคู่จึงจะยืนยาว

4. สมปัญญา

สมปัญญา แปลว่า มีปัญญาเสมอกัน หรือมีปัญญาสมกัน หมายความว่า คู่ชีวิตต้องมีปัญญามีวิจารณญาณที่สมกัน คล้ายกัน หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถเข้าใจสิ่งทั้งหลายได้เหมือนกัน มีความเห็นและความคิดอ่านที่เหมือนกันหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะสามารถครองชีวิตคู่อย่างราบรื่นและยืนยาวได้

สมชีวิธรรมทั้ง 4 ประการนี้ เป็นเครื่องชี้วัดว่าการครองชีวิตคู่ของคู่สมรส จะเป็นไปในทิศทางไหน ถ้ามีทั้ง 4 อย่างเหมือน ๆ กัน ชีวิตคู่ของเขาจะยืนยาวและมีความสุข