พาโล อปริณายโก “คนโง่ไม่ควรเป็นผู้นำ”

พาโล อปริณายโก.

[คำอ่าน : พา-โล, อะ-ปะ-ริ-นา-ยะ-โก]

“คนโง่ไม่ควรเป็นผู้นำ”

(ขุ.ชา.ทุก. 27/89)

คนโง่ คือ คนไม่มีปัญญา ไม่มีวิจารณญาณ ไม่มีความฉลาดเฉียบแหลม ไม่มีปฏิภาณไหวพริบ ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

หากคนโง่มีอำนาจในการปกครองหมู่คณะ คือได้เป็นผู้นำหมู่คณะ ย่อมมีแต่จะนำหมู่คณะนั้นให้เข้าถึงความหายนะฉิบหายอย่างเดียว หาความเจริญมิได้

ผู้ที่จะเป็นผู้นำหมู่คณะได้นั้น จะต้องเป็นผู้มีปัญญา มีความฉลาดเฉียบแหลม มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถมองปัญหาได้อย่างทะลุปรุโปร่ง เข้าใจปัญหา แก้ปัญญหาได้อย่างถูกต้องและทันการณ์

ดังนั้น บุคคลผู้รู้ตัวว่าตนเองเป็นคนโง่ ไม่มีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำ ก็ไม่ควรดิ้นรนเพื่อความเป็นผู้นำ อีกอย่างหนึ่ง คนทั้งหลายที่ต้องการผู้นำ เมื่อถึงคราวที่จะต้องเลือกผู้นำ ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วน เลือกบุคคลผู้มีสติปัญญามากความสามารถมาเป็นผู้นำ จึงจะสามารถนำพาหมู่คณะเข้าสู่ความเจริญงอกงามได้