ใจสั่งมา

สัทธา (ศรัทธา) 4 ประการ

สัทธา หรือ ศรัทธ…

สัมปรายิกัตถะ 4 ประการ

สัมปรายิกัตถะ หร…