ที่สุด หรือ อันตา (ทางสุดโต่ง) 2 ประการ

ทางสุดโต่ง 2 ประการ
1. กามสุขัลลิกานุโยค การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุข
2. อัตตกิลมถานุโยค การประกอบความลำบากเดือดร้อนให้แก่ตนเอง