ที่สุด หรือ อันตา (ทางสุดโต่ง) 2 ประการ

ทางสุดโต่ง 2 ประ…