จักขุวิญญาณ

วิญญาณ 6 ประการ

วิญญาณ 6 ประการ

วิญญาณ แปลว่า ความรู้แจ้ง หมายถึง ความรู้แจ้งอารมณ์อันได้แก่อายตนะภายนอก 6 ประการ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ คือเมื่ออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกัน ย่อมเกิดความรู้เฉพาะด้านขึ้นมา
อ่านต่อวิญญาณ 6 ประการ
วิญญาณ 5 ประการ

วิญญาณ 5 ประการ

วิญญาณ 5 ประการ 1. จักขุวิญญาณ ความรู้อารมณ์ทางตา 2. โสตวิญญาณ ความรู้อารมณ์ทางหู 3. ฆานวิญญาณ ความรู้อารมณ์ทางจมูก 4. ชิวหาวิญญาณ ความรู้อารมณ์ทางลิ้น 5. กายวิญญาณ ความรู้อารมณ์ทางกาย
อ่านต่อวิญญาณ 5 ประการ