พละ 4 ประการ

พละ 4 ประการ พละ…

สังคหวัตถุ 4 ประการ

สังคหวัตถุ 4 ประ…