ปธาน 2 ประการ

ปธาน 2 ประการ
1. คิหิปธาน ความเพียรของคฤหัสถ์
2. ปัพพชิตปธาน ความเพียรของบรรพชิต