มาร 5 ประการ

มาร 5 ประการ
1. ขันธมาร มารคือเบญจขันธ์
2. กิเลสมาร มารคือกิเลส
3. อภิสังขารมาร มารคืออภิสังขาร
4. เทวปุตตมาร มารคือเทพบุตร
5. มัจจุมาร มารคือความตาย