Tagged: พหุการธรรม

พหุการธรรม 4 ประการ

พหุการธรรม คือ ธรรมมีอุปการะมาก เป็นเครื่องช่วยให้สามารถสร้างสมความดีอื่น ๆ ทุกอย่าง และช่วยให้ประสบ
ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต บรรลุความงอกงามไพบูลย์

จักร 4 ประการ

จักร 4 ประการ
1. ปฏิรูปเทสวาสะ การอยู่ในประเทศอันเหมาะสม
2. สัปปุริสูปัสสยะ การคบสัตบุรุษ
3. อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไว้ชอบ
4. ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้ได้ทำบุญไว้ในกาลก่อน