อสาธุํ สาธุนา ชิเน “พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี”

อสาธุํ สาธุนา ชิเน.

[คำอ่าน : อะ-สา-ทุง, สา-ทุ-นา, ชิ-เน]

“พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี”

(ขุ.ธ. 25/45, ขุ.ชา.ทุก. 27/50)

คนไม่ดี คือคนที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลส ถูกกิเลสบงการ ทำกรรมชั่วตามอำนาจสั่งการของกิเลสอยู่ร่ำไป เปรียบเสมือนว่าเป็นทาสของกิเลสฉะนั้น

การที่จะเอาชนะคนไม่ดีได้นั้น ท่านสอนให้เอาชนะด้วยความดี คือใช้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแนะนำเขา พร่ำสอนเขา ให้เขารู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักประโยชน์และมิใช่ประโยชน์

เมื่อคนเหล่านั้นได้รับคำแนะนำที่ดี อาจจะทำให้จิตใจของเขาอ่อนโยนลงได้บ้าง แล้วละความชั่ว หันมาทำความดี สร้างประโยชน์แก่ตัวเองและสังคมได้ไม่มากก็น้อย

แต่ถ้าเราเอาชนะคนไม่ดีด้วยความไม่ดี ย่อมไม่มีวันที่จะชนะได้ ยิ่งจะเป็นการพอกพูนความไม่ดีให้มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้เอาชนะคนไม่ดีด้วยความดี