ศีล 10 ประการ

ศีล แปลว่า ปกติ หมายถึง ข้อปฏิบัติเพื่อรักษาความประพฤติทางกายและทางวาจาให้เป็นปกติและเรียบร้อยดีงาม ศีล 10 เป็นศีลที่มีความเข้มงวดเพิ่มขึ้นจากศีล 8 เป็นศีลสำหรับสามเณรสมาทานรักษา ประกอบด้วย

  • ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป
  • อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย
  • อพฺรหฺมจริยา เวรมณี เว้นจากกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์
  • มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการกล่าวเท็จ
  • สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
  • วิกาลโภชนา เวรมณี เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
  • นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา เวรมณี เว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการละเล่น อันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์
  • มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณี เว้นจากการทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเครื่องลูบไล้ ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง
  • อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่หรูหราฟุ่มเฟือย
  • ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา เวรมณี เว้นจากการรับทองและเงิน