อาชีวัฏฐมกศีล 8 ประการ

ศีล 8 ทั้งอาชีวะ หรือ อาชีวัฏฐมกศีล คือ ศีลมีอาชีวะเป็นคำรบ 8, หลักความประพฤติรวมทั้งอาชีวะที่บริสุทธิ์ด้วยเป็นข้อที่ 8 เป็นศีลส่วนอาทิพรหมจรรย์ คือ เป็นหลักความประพฤติเบื้องต้นของพรหมจรรย์ กล่าวคือ มรรค เป็นสิ่งที่ต้องประพฤติให้บริสุทธิ์ในขั้นต้นของการดำเนินตามอริยอัฏฐังคิกมรรค ว่าโดยสาระ อาชีวัฏฐมกศีล ก็คือ องค์มรรค 3 ข้อ ในหมวดศีล คือข้อที่ 3, 4, 5 ได้แก่ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ สัมมาอาชีวะ นั่นเอง

อาชีวัฏฐมกศีล ประกอบด้วย

  1. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
  2. อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
  3. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
  4. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการพูดเท็จ
  5. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี เว้นจากการพูดส่อเสียด
  6. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นจากการพูดคำหยาบ
  7. สัมผัปปลาปา เวรมณี เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
  8. สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต