ทาน 2 ประการ (หมวดที่ 1)

ทาน แปลว่า การให้ การเสียสละ การบริจาค เมื่อจำแนกตามสิ่งที่ให้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. อามิสทาน

อามิสทาน คือ การให้สิ่งของ หมายถึง การเสียสละสิ่งของของตนเองให้แก่ผู้อื่น เช่น การนำอาหารไปทำบุญตักบาต ถวายทานแด่พระสงฆ์ การแบ่งข้าวปลาอาหารให้เพื่อนบ้าน การบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณกุศล เป็นต้น

2. ธรรมทาน

ธรรมทาน แปลว่า การให้ธรรมะ หมายถึง การบอกธรรมะแก่ผู้อื่น การนำธรรมะที่ตนได้ยินได้ฟังมาไปเล่าให้ผู้อื่นฟัง การแสดงธรรมของพระสงฆ์ การให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาชีวิต การชี้ทางสว่างให้ผู้อื่นด้วยการแนะนำด้านศีลธรรม การให้ความรู้ที่มีประโยชน์แก่ผู้อื่น เป็นต้น

ในทานทั้ง 2 อย่างนั้น พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญธรรมทานคือการให้ธรรมะว่าเป็นเลิศกว่าการให้ทั้งหมด มีอานิสงส์มากกว่าการให้สิ่งของ ดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่า สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง