ใจสั่งมา

ทาน 2 ประการ (หมวดที่ 1)

ทาน 2 ประการ 1. …