Tagged: ปัญญาพละ

พละ 5 ของพระมหากษัตริย์

พละ 5 ของพระมหากษัตริย์
1. พาหาพละ หรือ กายพละ กำลังแขน หรือ กำลังกาย
2. โภคพละ กำลังโภคสมบัติ
3. อมัจจพละ กำลังอำมาตย์
4. อภิชัจจพละ กำลังความมีชาติสูง
5. ปัญญาพละ กำลังปัญญา

พละ 4 ประการ

พละ หมายถึง ธรรมอันเป็นกำลัง ธรรมอันเป็นพลังทำให้ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ ไม่หวั่นต่อภัยทุกอย่าง ท่านจำแนกไว้ 4 ประการ