โภควิภาค 4 (หลักการแบ่งทรัพย์เป็น 4 ส่วน)

โภควิภาค คือหลักการแบ่งทรัพย์สินหรือการจัดสรรทรัพย์สินออกเป็นส่วน ๆ เพื่อแบ่งใช้และแบ่งเก็บ เป็นหลักการบริหารทรัพย์สินให้พอมีใช้ในปัจจุบันและมีเก็บไว้ใช้ในอนาคตเมื่อจำเป็น โดยท่านให้แบ่งทรัพย์ที่มีออกเป็น 4 ส่วน แล้วดำเนินการดังนี้

1. เอเกน โภเค ภุญฺเชยฺย ใช้จ่ายเลี้ยงตนเอง 1 ส่วน

เมื่อแบ่งทรัพย์ออกเป็น 4 ส่วนแล้ว ให้ใช้ทรัพย์ส่วนหนึ่งจาก 4 ส่วนนั้น สำหรับการเลี้ยงตนในชีวิตประจำวัน ตลอดถึงเลี้ยงดูบิดามารดา บุตรธิดา และทำประโยชน์อื่น ๆ เช่น ทำบุญ ทำการกุศลต่าง ๆ เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้อยู่ในทรัพย์ส่วนนี้ พยายามไม่ให้ใช้ทรัพย์เกินจากที่ได้จัดสรรไว้สำหรับส่วนนี้

2-3. ทฺวีหิ กมฺมํ ปโยชเย ใช้ลงทุนประกอบการงาน 2 ส่วน

ทรัพย์สินที่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน นอกเหนือจากส่วนสำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครับ 1 ส่วน จะเหลืออยู่ 3 ส่วน ให้ใช้สำหรับการลงทุนประกอบกิจการ 2 ส่วน เพื่อให้เกิดผลกำไร เช่น ลงทุนค้าขาย ทำไร่ ทำสวน หรือธุรกิจอื่นใดที่พอจะสร้างผลกำไรให้ได้

4. จตุตฺถญฺจ นิธาเปยฺย เก็บไว้ใช้ในคราวจำเป็น 1 ส่วน

ทรัพย์สินที่เหลืออีก 1 ส่วน จาก 4 ส่วนนั้น ให้เก็บไว้ใช้ในคราวที่จำเป็น เช่น ในยามเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องเข้าโรงพยาบาล ต้องซื้อหยูกยา เป็นต้น จะมีทรัพย์สินส่วนนี้รองรับ จะได้ไม่ลำบากเกินไป

หลักการแบ่งทรัพย์ออกเป็น 4 ส่วนดังกล่าวนี้ เป็นหลักการเบื้องต้นสำหรับการบริหารทรัพย์สิน เพื่อให้มีกรอบสำหรับการใช้จ่ายทรัพย์สิน ไม่ให้ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งเยอะจนเกินไป ป้องกันการใช้จ่ายทรัพย์เกินตัว

You may also like...